Giá kim loại ngày 30/12/2019

Giá kim loại ngày 30/12/2019

Giá kim loại ngày 30/12/2019

14:05 - 30/12/2019

 

STT   Kim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          49,165.00(245.00) USD/MT         7,045.48        6,021.78           6,211.00         26.50
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          15,200.000.00 USD/MT         2,178.20        1,861.71           1,910.00           5.00
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,301.002.00 USD/KG            616.35           526.79              537.25        (37.13)
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          18,240.0010.00 USD/MT         2,613.84        2,234.05           2,296.00         19.00
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        113,250.00550.00 USD/MT       16,229.04      13,870.98         14,000.00      (290.00)
6Coke CNY/MT            1,700.000.00 USD/MT            243.61           208.22                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,665.000.00 USD/MT            525.20           448.89              460.00               -  
8Quặng sắt 62%CNY/MT               683.004.00 CNY/MT              97.63             83.44                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/