Giá kim loại ngày 08/01/2020

Giá kim loại ngày 08/01/2020

16:27 - 08/01/2020

STT   Kim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          48,640.00(120.00) USD/MT         7,003.53        5,985.92           6,134.50         37.00
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          14,900.0075.00 USD/MT         2,145.41        1,833.68           1,905.00           5.00
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,481.00122.00 USD/KG            645.21           551.46              597.84         18.16
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          18,660.00180.00 USD/MT         2,686.80        2,296.41           2,346.00         11.00
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        111,500.00575.00 USD/MT       16,054.55      13,721.84         13,860.00         65.00
6Coke CNY/MT            1,750.000.00 USD/MT            251.98           215.37                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,720.000.00 USD/MT            535.63           457.80              451.00          (1.00)
8Quặng sắt 62%CNY/MT               706.008.00 CNY/MT            101.56             86.81                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/