Giá kim loại ngày 07/01/2020

Giá kim loại ngày 07/01/2020

Giá kim loại ngày 07/01/2020

16:34 - 07/01/2020

STT   Kim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          48,760.00(175.00) USD/MT         7,014.52        5,995.31           6,097.50        (68.00)
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          14,825.00(125.00) USD/MT         2,132.69        1,822.82           1,900.00          (4.00)
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,359.0028.00 USD/KG            627.08           535.96              579.68          (0.97)
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          18,480.00340.00 USD/MT         2,658.50        2,272.22           2,335.00         36.00
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        110,925.00(2,625.00) USD/MT       15,957.45      13,638.84         13,795.00      (280.00)
6Coke CNY/MT            1,750.000.00 USD/MT            251.75           215.17                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,720.000.00 USD/MT            535.15           457.39              452.00           1.00
8Quặng sắt 62%CNY/MT               698.007.00 CNY/MT            100.17             85.61                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/