Giá kim loại ngày 02/01/2020

Giá kim loại ngày 02/01/2020

Giá kim loại ngày 02/01/2020

16:08 - 02/01/2020

STT   Kim loạiĐơn vị tínhThượng Hải (CNY)Thay đổi
(CNY)
Đơn vị tínhThượng Hải (USD)Thượng hải (USD) /1.17Giá LMEThay đổi giá LME (USD)
1Đồng #1
Cu_Ag ≥99.95%
CNY/MT          49,075.0055.00 USD/MT         7,046.75        6,022.87           6,156.00        (27.50)
2Chì #1
Pb ≥99.994%    
CNY/MT          15,025.00(75.00) USD/MT         2,157.46        1,843.99           1,923.50          (8.50)
3Bạc #1
Ag ≥ 99.99%
CNY/KG            4,289.00(80.00) USD/KG            615.86           526.38              573.57          (4.82)
4Kẽm #0
Zn ≥ 99.994%
CNY/MT          18,120.00(40.00) USD/MT         2,601.88        2,223.83           2,293.00        (22.00)
5Nikel #1
Ni ≥ 99.90%
CNY/MT        113,500.00100.00 USD/MT       16,297.64      13,929.60         14,000.00      (225.00)
6Coke CNY/MT            1,750.000.00 USD/MT            251.29           214.77                     -                 -  
7Steel RebarCNY/MT            3,725.000.00 USD/MT            534.88           457.16              456.00          (1.00)
8Quặng sắt 62%CNY/MT               679.00(4.00) CNY/MT              97.36             83.21                     -                 -  

Chi tiết xem tại đây.

Source: http://smm.cn/